GeoRot

Poradnik inwestora

Dlaczego warto wykonywać badania geologiczne?

Badania geologiczne podłoża dostarczają nieocenioną wiedzę o warunkach gruntowo-wodnych występujących w podłożu. Wiedza zdobyta, dzięki tym badaniom, pozwala na uniknięcie wielu problemów związanych np. z warunkami wodnymi, występowaniem gruntów nienośnych oraz możliwością wystąpienia gruntów antropogenicznych w podłożu planowanego posadowienia danej inwestycji. Badania wstępne są bardzo przydatne na etapie planowania zakupu danej nieruchomości. Pozwalają ocenić, czy dana nieruchomość nadaje się do planowanego przez Inwestora wykorzystania. Ponadto na podstawie wstępnego rozpoznania można wykluczyć lub potwierdzić możliwość zrealizowania zaplanowanej w danym miejscu inwestycji. Szczegółowe badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie są nieocenionym narzędziem pozwalającym projektować obiekty bezpiecznie i ekonomicznie. Coraz większa świadomość potencjalnych Inwestorów oraz zmieniające się wymogi prawa powodują, że coraz częściej wykonywane są tego rodzaju badania.

Kiedy jest wymagane sporządzenie opinii geotechnicznej?

Opinię geotechniczną sporządzamy dla obiektów I kategorii geotechnicznej, a także na etapie wstępnego rozpoznania warunków gruntowych dla obiektów II i III kategorii. O potrzebie sporządzenia opinii może zadecydować Projektant obiektu albo, jak to się coraz częściej dzieje, wymóg urzędu powiatowego lub gminy/miasta wynikający z zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Jaka jest różnica między opinią geotechniczną (dokumentacją badań podłoża gruntowego) a dokumentacją geologiczno-inżynierską?

Dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. należy sporządzić dla obiektu II kategorii geotechnicznej posadawianego w złożonych warunkach gruntowych i każdego obiektu III kategorii geotechnicznej. Dokumentacja ta oprócz ustalenia warunków współpracy projektowanego obiektu z podłożem ma również wskazać wpływ danego obiektu na środowisko przyrodnicze. Sporządzać daną dokumentację mogą tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia VI i VII kategorii i tylko w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest zatwierdzana przez organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Opinia i dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być sporządzana w oparciu o normy PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. Na podstawie tych opracowań sporządzany jest projekt geotechniczny obiektu budowlanego. Opracowania te nie wymagają żadnego zatwierdzania. Służą jedynie celom projektowym.

Ile to kosztuje?

Przeciętnie wykonanie opinii geotechnicznej dla domu jednorodzinnego kosztuje w granicach 800-1200 zł w zależności od warunków gruntowo-wodnych i rozpoznania budowy geologicznej. Koszt badań dla obiektów większych jest relatywnie większy i zależy od ilości wykonywanych wierceń i sondowań. Koszt badań dla przydomowej oczyszczalni ścieków waha się w granicach 300 zł i zależy od warunków gruntowo - wodnych.

Ile czasu jest wymagane na sporządzenie danego opracowania?

Opracowanie opinii geotechnicznej trwa zwykle do dwóch tygodni z możliwością przyspieszenia terminów. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest zależne od organów zatwierdzających i od wielkości zlecenia, może potrwać do kilku miesięcy.